واحد های شهرداری بهنمیر
1

واحد مالی : فاطمه جهانی

 

 
 2 واحد فضای سبز : ناصر شعبان پور  
 3  واحد خدمات شهری ، تاکسی رانی و آتش نشانی : جعفر عظیمی  
 4  واحد اداری و کارگزینی : حمیدرضا غلامی  
 5  واحد ساختمانی : کریم کریمیان  
 6  واحد حراست : روح الله جهانی  
7  واحد درآمد : سید اسماعیل حسینی  
 8  واحد نوسازی : سعید رستمی  
 9  واحد دبیرخانه و فناوری اطلاعات : عسکری دبیدی  
 10  واحد روابط عمومی : سید محسن ساداتی