mayor_pic
نام شهردار: قدرت کریمیان بهنمیری
رشته یا تخصص شهردار: لیسانس مدیریت
توضیحات: سمت قبلی : ریاست شورای اسلامی شهرستان بابلسر